De Marathon van Nice naar Cannes: 42,195km gedachten en halve conversaties.

On est parti!
Eén van de vele kleine klimmetjes
De besneeuwde bergtoppen in de achtergrond… had ik maar ogen op m’n rug.
Mezelf slim positioneren voor de wind.
Het einde is in zicht
De finale sprint: yes, we Cannes!
On the beach: Jelle, Kjell, Gert, Els, Steven & Joachim. Topteam!
Het eindklassement: 2e master, 7e Europeaan. Die Kenianen toch…
Het diploma 👨🏼‍🎓
De grootste kleinste supporter, mijn zoon Inti!

--

--

Co-founder at Wieni.com — we want to leave the Web a better place than when we arrived

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jelle Van den Bergh

Jelle Van den Bergh

Co-founder at Wieni.com — we want to leave the Web a better place than when we arrived